Taaniaeg

 

1561. aastal lakkas Vene-Liivi sõja tulemusena eksisteerimast Liivi Ordu, kellele Muhu saar oli kuulunud 13. sajandist alates, mil sakslaste kolonisatsioon Liivimaal lõpule jõudis. Teatavasti üritas Maasilinna viimane ordufoogt Heinrich von Ludinghausen-Wulff selle järel seniseid ordu valdusi saartel Taani kroonile müüa (mõned arvavad, et tehing toimuski), kuid „ametlikult” hakkasid Saaremaa ja Muhu Taanile kuuluma siiski Stettini rahuga 1573. aastast. Lisame, et piiskopi valdused (nii Saare-Lääne kui Pilteni piiskopkonna Kuramaal) müüs Johann von Münchhausen 30 000 taalri eest Frederik II-le juba 1559. aastal. Parajasti sellest segaduste ajast (1569-71) on Rootsi Riigiarhiivis Stockholmis säilinud mõned Maasilinna foogtkonna maaraamatud, millede kserokoopiad sealne eestlasest arhivaar Jakob Koit enne oma surma 1988.a Tartu Ajalooarhiivi Leo Tiigile saatis ja millised viimane 1992. aastal oma nn. allikpublikatsiooniga üld-kättesaadavaks tegi. Ühtlasi on need maa-raamatud seni teadaolevalt vanimaks terviklikuks allikaks Muhu asustuse kohta üldse ja siinsed koduloolased peaksid mõlemale nüüdseks manalamehele eriti tänulikud olema!

Teine taaniaegne terviklik allikas Das Öselsche Landt Buch on Tartus Eestimaa rootsiaegse kindral-kuberneri fondis (EAA.1.2.936) olemas, kuid selle koostamise taust ja sihitis jäävad siinkohal ebaselgeks (mõni parem keeleoskaja peaks dokumendi sissejuhatava osa ära tõlkima!). Erinevalt tavapärastest ei ole selles maaraamatus talude ega koormiste spetsifikatsioone. Kogu säilik on „Saagas” vaid 14 kaadrit (Muhu algab 10. kaadriga) ja kujutab üksnes talude loetelu vakuste kaupa. Ilmselt kestis taanlaste ja rootslaste “omandivaidlus” Eesti saarte üle edasi kuni Kalmari rahuni 1613.a ja ju siis oli rootslastel põhjust omale provintsist veel 1592. aastal „pilti luua”...  Siin, muide, on peetud vajalikuks kolme ametkonna (Masik, Mohn ja Johanis ?) kuulumist Soneburg’ile (mis selleks ajaks juba õhku oli lastud!) eraldi ära märkida…

Erinevalt 1569-71 maaraamatuist on Muhu 1592. aastal 13 asemel 8-sse vakupiirkonda (nagu hiljem rootsiajalgi) jagatud; Pädaste, Kapi ja Kansi eramõisaid aga ei meenutata üldse (1570.a olid veel hiljuti Joh. Knorrile läänistatud Pädaste mõisa 5 talu ja 3 üksjalga maaraamatus kirjas, kuid Kapi ja Kansi mõisad puuduvad sealgi).

Pauren’id on paarikümne aastaga siiski väga palju muutunud, rääkimata sellest, et nende arv on kolmandiku võrra vähenenud (haritud adramaad isegi enam kui kolmandiku võrra!). Kas vakuste arvu vähenemine on üksnes sellega või veel millegagi seotud, ei selgu. Püüdes leida mingit järjepidevust 1570. aastaga,  võib laias laastus tõdeda:

1.      Kadunud Võlla vakuse talud kuuluvad nüüd Urrikase ja Enneküla vakustesse – viimasesse hakkas kuuluma Mäla küla, mis 1570.a paistaks nagu olevat kuulunud Võlla vakusesse (? Olgu öeldud, et külasid kui niisuguseid ei mainita kummaski dokumendis!).

2.      Kadunud Hellamaa vakuse talud läksid samuti enamasti Urrikase vakuse alla (tinglikult Hellama, Pärase ja Lehtmetsa külad), kuid Paiste talud on nüüd Lõetsa vakuses! Tundub, et 1570.a Hellamaa vakusesse kuulunud kaks Paiste-nimelist talu (samuti tühi Kullassche või Kaillassche Lull) kujutasid tõesti Kallaste-Paistu talusid (suure tõenäosusega pidi siis Kallastel olema ka Ustall Marret’i talu!). Julgen arvata, et 1570.a Moller, Wers ja Duicker kujutavad orduaja lõpu Lehtmetsat; Urrikase küla ise (niivõrd, kui sel ajal üldse on mõtet külast rääkida – pigem oli haja-asustusega tegemist) aga ei saanud kuskil mujal, kui hilisema Võlla mõisa kohal olla ja jagas rootsiajal Vana-Tamse saatust (nagu Enne- või Hingekülaga juba taaniajal oli juhtunud) – nende kohale asutati mõisad!

3.      Soonda vakuse kadumisega seoses ei oska muud arvata, kui et piirkond on mõne rüüsteretke ajal kõvasti kannatada saanud. Kas siin 1592. aastaks mõni elujõuline talu säilinud oli, jääb ebaselgeks, sest Enneküla vakuses, kuhu Soonda hiljemgi kuulub, ei oska sel ajal küll ühtki 1570.a Soonda vakuse talu ära arvata. Pealegi on veel 1645.a näha, et Soondasse on taaniajal ilmselt tühjadesse taludesse hiidlasi toodud (või asunud?).

4.      Viiraküla vakuse ja küla lugu on samuti segane! 1570.a oli vakuse esimeseks taluks Wannamoyse Martt; 1592 on Nurme vakuses Henno Wannamoise talu, kuid jääb selgusetuks, kas neid pärastise Vanamõisa külaga saab seostada? Üldlevinud arvamus, nagu oleks Vanamõisa kohal juba orduajal mingi ametimõis olnud, paistab siiski pigem müüt olevat, mis küla nimega seoses tekkinud! Olgu öeldud, et sedasama Wanamoisa nime on rootsiajal ka Raegma ja Raugi Nõmmega seoses kasutatud ja pigem viitab see sellele, et neis paigus millalgi on lihtsalt vakukeskused olnud! Kui ma 4. klassi koolipoisina Viiraküla Lauritsel korteris olin, räägiti seal sedagi, et kunagi asunud küla hoopis Vanamõisa pool praeguses Viiraküla metsas! Nagu teada, on taolistes pärimustes alati mingi iva – küsimus on ainult, milliste kinnitatud faktidega seda saab siduda ja vastavalt tõlgendada! Ma ei imestaks, kui peaks selguma, et kunagi orduajal vakupidusid just praeguse Viiraküla kohal peeti – kirikust just sobivas kauguses

5.      Mis kirikusse puutub, siis praeguste teadmiste järgi oli Levalõpma rootsiajal juba pastoraadi valduses ja võis seda varemgi olla, aga hiljem kuulusid pastoraadile (1674.a aktis) 3 talu Soondas ja koolmeistritaluga (hilisem Reinu) püüdis kirik oma valdusi rootsiaja lõpul ka Viirakülla laiendada.

6.      Igaküla oli rootsiajal miskipärast Paenase vakusesse arvatud, kuid 1592.a maaraamatus ei oska selles vakuses veel Igaküla talusid ära tunda… Ainsana võiks ehk 1570.a Igaküla vakuse Lacko Olle järglaseks pidada 1592 Paenase vakuse Olly Hans’u talu, kuid pigem on see ikka juba 1570.a samas vakuses olnud Olli Hannus’e või Olli Lawr’i järglane. Ilmselt peavad 1592.a Igaküla talud (niivõrd, kui me neid „ära tunneme”) sel ajal Rootsivere vakuses (näiteks, Koguva Asmusele järgnevad 7 talu) kirjas olema.

 

Jääb mulje, et mõlemad maa-raamatud (eriti viimane 1592. aastast) kajastavad (Muhu osas kindlasti) pika sõdade ja segaduste perioodi „mõõna-aega”, kus asustus oli orduajaga võrreldes vähemalt poole peale kahanenud. Selle juures on tõenäone, et juba 1570.a arvud on „vana hea orduajaga” (15.s lõpp ja 16.s algus) võrreldes tublisti kahanenud. Kahjuks ei ole siiani teada ühtki kirjalikku allikat, mis seda oletust kinnitada võiks!

Mõlema maa-raamatu Muhu talud-peremehed on Excel’i tabelisse kantud – kaks lehte failis „Taaniaeg.xls”. Tegelikult peaks siinsamas (arvutikandjal) kättesaadavaks tegema ka Leo Tiigi brošüüri sissejuhatuse, sest paberil ei ole seda väikesetiraažilist rotaprindi-väljaannet vist enam võimalik omandada (arvatavad viimased paar eksemplari sain millalgi Tartus Liivi tänava letist, kus need siis tasuta saadaval olid – kes tõsiselt huvi tunneb, võtke ühendust!).

Jääb loota, et keegi ka 1592.a maa-raamatu sissejuhatava osa „maakeelde” ja arvuti-kandjale ümber paneb...

 

Vello Naaberi andmeil (Vakuraamatud ENSV RAKA fondides, Tln. 1982) olid 1980-ndatel EAA fondis 854 veel mitmed hilisemad (17.s algusest pärinevad) taaniaegsed maa- ja vakuraamatud Muhu kohta, kuid peale fondi ümberkorraldamist on need uutest nimistutest kadunud! Samas on kauaaegne Taani Riigiarhiivi töötaja Vello Helk toimetanud suure hulga Eesti- ja Liivimaad puudutavate säilikute koopiaid Tartu Ajaloo-arhiivi, kus neid nüüd Vello Helgi nimelise fondina (5383) 127 säilikus hoitakse – nende hulgas 6 Liivimaa nimega säilikut ja  8 säilikut koopiaid lihtsalt tähestiku-järjekorras. Siinkirjutajal ei ole seni õnnestunud sellest fondist taaniaegsete Muhu maaraamatute koopiaid leida, kuigi Vello Helgi enda kinnitusel peaks neid seal olema! Seega võib fail „Taaniaeg.xls” edaspidi veel mõne lehe võrra täieneda. Siia allikate kausta on lisatud ka  Vello Helgi enda e-kirja lisa Tartusse saadetud materjalide tutvustusena.

 

(Faili-kataloogi tagasi jõudmiseks kasutage oma veebi-lehitseja  back-nuppu)